Tradisjonell markedsføring har vært brukt i mange år, og vi er godt kjent med plakater på holdeplasser og flyers på lyktestolper. Gjennom slik reklamering, har flere virksomheter fått etterlengtet oppmerksomhet, og flere personer fått noe å feste blikket på. Men, tradisjonell markedsføring får bare regulert sitt publikum til en viss grad. Dersom deres målgruppe er innenfor et stedsbasert område, er plakater hengt innenfor dette område. Derimot, finnes det ikke holdeplasser for menn i førtiårene, slik at virksomheten kan reklamere mot de framfor alle som passerer holdeplassen. 

Gevinsten av personalisering
Det er nettopp i slike tilfeller den digitale markedsføringen virkelig har fremmet sine gevinster. Muligheten for å tilpasse annonsering til riktig målgruppe, og også å betale for å annonsere til denne målgruppen – framfor å betale for å annonsere til «alle». 

I tillegg til en slik personalisering, tillater filterbobler at målgruppens interesser blir foretrukket framfor deres bekjentes interesser. Filterbobler er resultatet av en rekke algoritmer, som gjør at forbruker opplever interessant og tilpasset innhold uten å ha foretatt manuelle tilpasninger selv (Dvergsdal & Orgeret, 2020). På denne måten gis dagens markedsførere en arena for å raskt og effektivt nå sin potensielle kunder. 

I tillegg til filterboblene, er dagens digitale samfunn tilrettelagt slik at ekkokamre lett oppstår. Et ekkokammer kan defineres som et tilfelle hvor informasjon, ideer eller oppfatninger forsterkes innad i en gruppe gjennom interaksjon (Næss & Tørdal, 2017). Som igjen, potensielt kan gi resultater hos markedsførere ettersom deres produkt kan gå viralt innad i slike ekkokamre.

laptop computer on glass-top table
Bilde lånt fra Carlos Muza via Unsplash

Dagens markedsføring baseres i stor grad på «angrip» mot sin målgruppe, gjennom analyser vet de hvor og til hvilken tid deres annonse skal eksponeres. Samtidig tillater digitale plattformer å eksponere i stor grad, da telefonen og datamaskinen er i bruk store deler av dagen. På denne måten er forbrukere omringet av reklame og markedsføring til enhver tid. 

Oppmerksomhet gir reaksjoner
Dette er det flere forbrukere som i senere tid, etter mer oppmerksomhet rundt temaet, reagerer på. Følelsen av en kontinuerlig «overvåkning», som benyttes til å utarbeide en markedsføringsplan som er «umulig» å si nei til. Denne måten å drive virksomhet på, fører til store summer for diverse virksomheter. Etter flere dokumentarer og mange artikler om dette med påvirkning fra sosiale medier og virksomheter – har grunnmuren for endring blitt dannet. 

Dette bringer oss inn på det store hovedspørsmålet for blogginnlegget – hvordan vil markedsføringen se ut i fremtiden? 

Jeg antar at det er stor forskjell på et år, ti år og femti år frem i tid. For om et år tror jeg mye er tilnærmet likt som i dag, men om ti år tror jeg derimot det har blitt foretatt en stor endring innad i bransjen. 

Fremtidens markedsføring
Digital markedsføring vil ikke lenger være et nytt fenomen, i likhet med personvern på digitale plattformer. Den nye personvernforordningen som ble vedtatt som en del av den Norske loven i 2018, førte med seg retten til å bli slettet (Regjeringen, 2019). Dette er et steg i retning mot at forbruker tar mer kontroll over sine etterlatte dataspor, hvilket er nærliggende å anta vil få større betydning for digital markedsføring i fremtiden. 

Dernest er digital markedsføring ikke nødvendigvis det samme om ti år. Dersom det ikke blir lov å «angripe» målgrupper i like stor grad grunnet ivaretakelse av personvern, samt at filterbobler uteblir eller at ekkokamre er nødt til å reguleres bortfaller mye av dagens grunnlag for suksess innen digital markedsføring. Markedsførere blir derfor nødt til å finne nye veier for å nå sine målgrupper, hvilket krever at kreativitet settes på prøve. 

Med bakgrunn i ovennevnt drøfting er det derfor ikke utenkelig, at dagens digitale markedsføring tar et steg tilbake og begynner å likne «gårsdagens» markedsføring hvor det var mer tilfeldig hvilke personer virksomheter nådde ut til. Litt som plakat på holdeplass, bare i digital plattform format. 

monitor screengrab
Bilde lånt av Stephen Phillips via Unsplash


Eller at det blir mer vanlig med annonser i de kanalene hvor forbruker selv oppsøker informasjon, som for eksempel Google Search. Men, at fellesnevneren for fremtidens markedsføring er at annonsering ikke skal skje ved at forbruker blir ubevisst «angrepet» med diverse annonser og reklamekampanjer.

Oppsummering
For å oppsummere blogginnlegget, vil jeg trekke frem at dette er et tema hvor det foreligger mange grunnet for hvorfor dagens digitale markedsføring er ypperlig for forbruker i tillegg til virksomheter, eksempelvis gjennom lave transaksjonskostnader. Samtidig, er det mange grunner til hvorfor slik markedsføring kan virke inngripende og upassende for eksempelvis unge brukere eller lett påvirkelige personer. I tillegg, kan markedsføring basert på våre dataspor som fører til stor vinning for virksomheter oppfattes noe uetisk og av den grunn utelukkes i fremtidig markedsføring. 

Dette er hva jeg tror, hva tror du?

Referanseliste:

Dvergsdal, H., Orgeret, K. S. (2020) Filterboble. Hentet fra https://snl.no/filterboble

Næss, M. L., Tørdal, R. M. (2017) Over til personlige medier 2000-2020. Hentet fra https://ndla.no/nb/subject:14/topic:1:185588/topic:1:185591/resource:1:72573?filters=urn:filter:94dfe81f-9e11-45fc-ab5a-fba63784d48e

Regjeringen. (2019). Ny personopplysningslov. Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/personvern/ny-personopplysningslov/id2340094/