I dette blogginnlegget skal jeg gjennomgå hva målstyringsverktøyet Objective, Key Results er, og hvordan man kan ta det i bruk hos en virksomhet. Objective, Key Results vil heretter også refereres til som OKR. Bakgrunnen for valget av følgende tema i blogginnlegget er effekten OKR kan bidra med hos en virksomhet, gjennom selvstudier av verktøyet. 

Hva er Objektive, Key Results?
OKR er en forkortelse for objektive, key results og er et målstyringsverktøy. Målstyringsverktøyet er et hjelpemiddel for å sette gode ideer sammen med god gjennomføring (Lund, 2019). Gjennom OKR blir mål innad i et team eller eksempelvis virksomhet sammensatt for så videreutviklet til strategi for måloppnåelse. Dette både forenkler, men fokuserer arbeidsprosesser. Ordet «objective» står for målsetting, mens «key results» er måleprosessen av selve målsettingen. Fremgangsmåten som vektlegges gjennom OKR sikrer en kontinuerlig fremdrift og fokus mot fastsatte mål. 

Hvordan ser OKR ut? 
OKR er et oppsett av få, tydelige oppnåelige mål for et kvartal. Bakgrunnen for den korte tidshorisonten er evnen til å kunne tilpasse seg kontinuerlig. De overordnede målene i virksomheten, vil kunne videreutvikles av medarbeidere, ved at de kan lage egne mål basert på de overordnede. Deretter utarbeides verktøyet for å definere i hvilken grad måloppnåelsen skal måles. Dette baseres ofte på nøkkelresultater, ved at ting som må være levert for at målet er oppnådd defineres. 

Bilde lånt fra mooncamp.comHvordan ta i bruk OKR og sikre fremdrift, fokus og måloppnåelse?
Det er flere forskninger og erfaringer som tilsier at ansatte flest innad i diverse virksomheter er svært lite for endring. Derfor, vil det det være hensiktsmessig å planlegge innføringen av OKR godt, slik at teamet og virksomheten imøtekommer forslaget og innførelsen. Et annet tips for å få flertallet innad i bedriften til å akseptere og utarbeide endring er å starte prosessen i mindre grupper, og da gjerne i grupper hvor medlemmene generelt sett er åpne for endring. Disse gruppene kjennetegnes gjerne ved å være glad i å være testkaniner, eller ved at det er høy grad av tillitt innad i gruppen. 

Fremdriftsplan
Informasjon og kunnskap er gull. Uansett hvilket prosjekt som skal igangsettes. Implementering av OKR er intet unntak. Derfor, vil det være hensiktsmessig å videreformidle gode baser for innhenting av kunnskap til de ansatte. Det kan for eksempel være nyttige artikler, youtube-videoer eller annen plattform som videreformidler essensen og nyttigheten av målsettingsverktøyet OKR. 


Videre, vil diskusjon trolig føre til nysgjerrighet og engasjement. Ved å diskutere temaet og tilegnet kunnskap innad i gruppen på få personer, vil medlemmene lære av hverandre samtidig som engasjementet for prosjektet kan øke. Dette vil gi økt verdi ved fortsettelse av prosjektet. 

Tredje anbefalte steg for å ta i bruk OKR er deltakelse på et introduksjonsforedrag. Dette vil resultere i økt kunnskap og forståelse for videre implementering innad i virksomheten. 

OKR vil også kreve en felles avtale innad i teamet eller virksomheten, avtaler som hvordan OKR skal skrives, rapportering, diskusjonsformer og presentasjoner av hverandres OKR må fastsettes for at virksomheten i sin helhet skal kunne dra mest mulig nytte av implementeringen. Når avtalte former er fastsatt er neste steg bruk av OKR. 

Det fremkommer av Lund (2019) at det vil det trolig være hensiktsmessig å sette opp OKR målstyring på egenhånd i første fase. Men, det finnes flere verktøy til OKR. Disse anbefales derimot ikke å benyttes i implementeringsfasen, men er ideelt å integrere etter hvert. 

Fremdriftseksempel hos virksomhet
Lund (2019) fremlegger at innførelsen av OKR i Inevo ble vellykket gjennom følgende innførelse hos Inevo. 

Deres første steg var en fremførelse av ønsket oppnåelse ved neste kvartal i form av OKR. 
Videre utarbeidet hver enkelt medarbeider egne OKR, før dere sjekket at deres OKR var i tråd med virksomheten for øvrig. Deres interne OKR ble deretter diskutert og godkjent av leder, før alle medarbeiderne publiserte deres OKR på en synlig plattform. Det er i tillegg implementert ukentlige oppdateringer, hvilket sikrer kontinuitet og opprettholdelse. 

Inevo har etter innførelsen av OKR innarbeidet struktur, tydelige mål og ukentlige rapporteringer.

Konklusjon
OKR som nevnt et hjelpemiddel. Det vil alene verken løse eller fjerne problemer, ei heller sikre måloppnåelse. Men, hjelpemiddelet vil kunne bidra til at arbeidsprosesser blir strategisk løst samtidig som hjelpemiddelet vil kunne veilede hvilke prioriteringer som bør foretas. Dette kan sikre, slik som hos Inevo, en innarbeidet og effektiv struktur av arbeidsprosesser mot målsetting, tydelige og oppnåelige mål samt at kravet om jevn rapportering vil være en bidragsyter til å luke ut potensielle «feller» eller andre unødvendige prioriteringer. Av egen erfaring, resulterer tydelige mål og effektiv strategi gjerne i høyere motivasjon i arbeidet. Derfor er det sannsynlig at innføring av OKR kan øke arbeidsytelsen på tvers av medarbeidere i virksomheten. 

Referanseliste

Lund, K. P. (2019). OKR målstyring – et system for gjennomføring i 2021. Hentet fra https://inevo.no/blogg/okr-et-system-for-gjennomforing/