I dette blogginnlegget vil jeg presentere virksomheten vi har valgt å skrive eksamensoppgave om, Vygruppen AS. Vygruppen AS, heretter referert til som Vy ble stiftet 1. desember 1996 da trafikkdelen av Norges Statsbaner skilte seg fra delen for infrastruktur (Nordal, Wisting, 2020). Norges statsbaner endret i 2019 navn til Vy, som vi gjenkjenner de som i dag. 

Vy leverer forskjellige mobilitetstjenester som buss, tog, delingsbil og godstransport. 

Leveransen av mobilitetstjenester har hatt en enorm utvikling de siste 200 årene, ved å gå fra damplokomotivet til elektriske kjøretøy. Dette skyldes blant annet skifte til en bærekraftig strategi. Vy har frem til 2018 hatt store deler av mobilitetsmarkedet i Norge, men etter offentlig kjøp av persontogtrafikk i Norge ble innført dannet det konkurranse innad i markedet (Samferdselsdepartementet, 2019). Endrede konkurranseforutsetninger var en av flere faktorer for navneendring fra NSB til Vy i 2019, da virksomheten ønsket å fremme en endring innad i egen drift (Vygruppen, 2020, s. 12). 

Osterwalder Business Model Canvas 
For å få en bedre forståelse av Vy som virksomhet, vil jeg benytte Osterwalder business model canvas for å kartlegge deres forretningsmodell (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Verdiløftet Vy tilbyr er en transporttjeneste for både privatpersoner og bedrifter. Vy arbeider med å tilby bærekraftige løsninger, hvilket gjenspeiler seg i utviklingen fra damplokomotiver og til elektriske kjøretøy. Deres transporttjenester består av flere ulike transportmidler. Vy leverer transporttjenester innenfor buss, tog, godstransport og delingsbil. Sistnevnte er nyeste tilskuddet av transportmidler. Delingsbilen muliggjør en reise med like mange goder som en egen eid bil, men ekskluderer de daglige utgiftene som parkering og vedlikehold. Deres verdiløfte synliggjøres gjennom egne kanaler, hvor de også bygger kunderelasjoner. 

Deres partnere består av blant annet betalingsløsninger, vasketjenester, andre transportselskaper hvorav alle bidrar til at Vy kan levere sitt verdiløfte til sitt kundesegment. Gjennom sin lange erfaring og merkevarebygging har Vy flere ressurser som anses som en fordel for deres virksomhet. 

Inntektene genereres ved billettkjøp og frakt av varer, samt gebyrer ved billettkontroller. Deres kostnader kan lokaliseres til lønnsutgifter, driftsutgifter, investeringer og utvikling av tjenester samt plattform.


Kundereisen 

I lys av modulen sosial kommunikasjon hvor vi gjennomgår digital kundereise, er det vesentlig å gå mer i dybden på hvordan kundereisen gjennom Vy foregår for å besvare hvem Vy er. For å avgrense oppgaven vil dette blogginnlegget vil ta for seg privatpersoner fra deres kundesegment.

Kunden danner seg et inntrykk av Vy som virksomhet gjennom kundereisen. For å best besvare hvordan Vy sine kunder opplever kundereisen vil det være hensiktsmessig å først definere hva en kundereise er. 

Hva er en kundereise?
En kundereise kan defineres som en syklus for kundeforholdet. Det er reisen kunden foretar før, under og etter et kjøp (MarkedsPartner, 2020). Dermed er en kundereise hver interaksjon mellom forretning og kunde, og summen av kundereisene danner et helhetsinntrykk av forretningen. En god kundereise vil kjennetegnes ved lave transaksjonskostnader og annet som bidrar til lav friksjon. Friksjon er diverse hindringer som vanskeliggjør prosessen for kunden. Med andre ord, vil kundereisen være alle forhold mellom kunde og virksomhet som bidrar til et inntrykk av virksomheten. 

Kundereisen hos Vy
Vy sin kundereise starter gjerne med et behov for transport eller deres markedsføring. Men den fysiske interaksjonen starter ved ruteplanlegging og billettkjøp. Dette har bevegd seg fra å være gjennom fysisk bemannet kundeservice, til å bli en digital interaksjon gjennom deres applikasjon eller nettsted. Videre beveger kundereisen seg til selve reisen, hvor deres kunder både reiser over korte distanser som gjennom Oslo eller over lengre distanser som Oslo til Bergen. Kundereisen avsluttes gjerne ved avgang på fremkomststed.

Ettersom en kundereise ikke er en fastsatt reise med gitte inntrykk, er det rimelig å anta at kundereisen kan oppfattes forskjellig fra kunde til kunde. Kundereisen starter i det behovet for transport dukker opp hos disse menneskene, men når bruk av egen bil er utelukket. Videre fortsetter kundereisen ved bestilling av billett, påstigning til transportmiddelet og til slutt avstigning. Kjennetegnet for kundereisen til Vy sin målgruppe kan være et bærekraftig og lett tilgjengelig transportbehov, da det er dette som er behovet hos deres målgruppe.

Referanseliste:

Vygruppen, (2020), Års- og bærekraftsrapport, Hentet fra https://www.vy.no/globalassets/vy.no/filer-no/arsrapporter/2019-ars–og-barekraftsrapport.pdf

Nordal, O. Wisting, T. (15. Oktober 2020). Vy. Hentet fra https://snl.no/Vy 

Samferdselsdepartementet. (2019, 20. desember), Et godt tilbud, hentet fra https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/jernbane_og_jernbanetransport/et-godt-togtilbud/id2350718/