I dette blogginnlegg skal jeg ta for meg hva bærekraft er, hvordan Vy har implementert bærekraft i sin virksomhet samt hvordan jeg tror bransjen vil se ut om 5-10 år. 
Bærekraft er et område jeg ikke har hatt mye kjennskap til før nå. Foruten det økte fokuset på miljø. Men bærekraft er mer enn kun miljø. En bærekraftig tankegang vil sikre fremtidens generasjoner like forutsetninger som meg. Bakgrunnen for lite kunnskap kan muligens være markedsføringens drakamp? For hvordan skal dagens butikker og forretninger overleve, dersom alt skal gjenbrukes og man ikke trenger noe nytt? 

Det er derfor naturlig at all markedsføring ikke har fokusert på alle dimensjonene av bærekraft. Men, hva betyr egentlig begrepet bærekraft?

Bærekraft ble definert under Brundtland-kommisjonens rapport «vår felles framtid» i 1987 som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Ordlyden av setningen kan tolkes dit hen at bærekraftige valg oppfyller både dagens behov og fremtidige behov. Dermed er et bærekraftig valg et valg som tas med sikte på å dekke flere behov enn kun dagens behov. Det kan for eksempel være materialvalg på en byggeplass, slik at bygget ikke er nødt til å renoveres om ti år, men heller hundre år. Ved å ta bærekraftige valg, og implementere bærekraft som et beslutningsgrunnlag hos bedrifter – så oppstår en solidaritet med kommende generasjoner. Både de sosiale forholdene, miljø og klima samt økonomi er de tre dimensjonene for bærekraftig utvikling. Dersom valg har en sammenheng med de tre dimensjonene, kan valget defineres som bærekraftig. 


(FN-sambandet, 2021) 

I motsetning til butikker som selger nye varer, er Vy sitt verdiløfte å tilby en tjeneste som anses som miljøvennlig. Dette er muligens bakgrunnen for deres seier i Norges mest bærekraftige merkevare i 2019 (Vygruppen, 2020, s. 22). Samtidig som markedsføringen av Vy muligens er en forklaring på hvorfor den allmenne oppfatningen av bærekraft er miljødimensjonen. Men, ettersom bærekraft er mer enn kun miljødimensjonen og miljødimensjonen er mer enn kun mindre utslipp – i hvilken grad er bærekraft implementert hos Vy?

I hvilken grad er bærekraft implementert hos Vy?

Gjennom et strategisk satsningsområde, hvor Vy sikter på å tilby «den beste reisen» (Vy, 2021), er bærekraft godt implementert i Vy sin forretningsmodell. Den beste reisen består av den smarte reisen, den grønne reisen, den trygge reisen og den lønnsomme reisen. Ved bruk av strategien for å tilby ovennevnte reiser, implementerer Vy FNs bærekraftmål. Disse målene stammer fra Brundtlandkommisjonens sluttrapport «vår felles framtid» (Olerud & Tjernshaugen, 2020). De fire reisene har hvert sitt strategiområde, og samlet sett bidrar de fire reisene til innfrielse hos flere av FNs bærekraftsmål. 

Den smarte reisen løser kundens forventninger og behov, slik at flere mennesker bidrar til en kollektiv transportvekst. Den grønne reiser sikrer kontinuerlig arbeid med reduksjon av klimautslipp, slik at deres miljøavtrykk blir så minimalt som mulig. Gjennom den trygge reisen arbeides det mot større sikkerhet og mangfold og den lønnsomme reisen sikrer maksimalt utbytte av ressursinnsatsen. 

Det er på bakgrunn av ovennevnt informasjon trygt å konkludere med at Vy har bærekraft godt integrert i deres virksomhet. Deres virksomhet arbeider mot å nå flere mål som sikrer bærekraftig utvikling innenfor alle tre dimensjonene. Med andre ord, Vy er mer enn kun miljøvennlig.

Hvordan vil bransjen se ut om 5-10 år?
På grunnlag av Vy sitt kontinuerlig arbeid mot å tilby den beste reisen, er det rimelig å anta at Vy bidrar til et skifte innad i bransjen. Dette på bakgrunn av at Vy er en av få store aktører i det kollektive Norske markedet. Vy tar i bruk flere elektriske busser, og for å sikre en grønn reise er det ikke usannsynlig at deres andre transportmidler også blir elektriske. Et grønt skifte innad i bedriften, vil i tillegg til å øke betydningen av «den grønne reisen» trolig også resultere i økte forventninger og behov om bærekraftig transportmiddel. Økte forventninger og behov vil trolig bidra til vekst innad i kollektiv transport. Økt antall passasjerer påvirker igjen den trygge reisen, ettersom det krever større sikkerhet og mangfold. Samlet sett resulterer denne økningen av bærekraftige transportmiddel, transport og sikkerhet til et maksimalt utbytte av ressursene. Det er nærliggende å tro at bransjen vil oppleve sterk vekst, spesielt innad i bykjernene. Den sterke veksten skyldes trolig miljøvennlige og lett tilgjengelige transportmidler.

Vy jobber kontinuerlig med de tre dimensjonene innenfor bærekraft. Men, det er nærliggende å anta at den mest relevante dimensjonen er miljø og klima. Dette på grunnlag av at økt kollektiv transport vil senke behovet for privat transport, som er en direkte påvirkningsfaktor til klimautslipp. 


Gjennom dette blogginnlegget fikk jeg en god oversikt over bærekraft og dets omfang, hvilket jeg håper du som leser også fikk. Vy har bærekraft på agendaen, og jeg gleder meg til det er nye normalen! 

Referanseliste:

FN-sambandet. (2019 15. januar). Bærekraftig utvikling. Hentet fra 

https://www.fn.no/tema/fattigdom/baerekraftig-utvikling

Olerud, K. Tjernshaugen, A. (2020, 2. juli.) Bærekraftig utvikling. Hentet fra: https://snl.no/bærekraftig_utvikling

Vy. (2021). Bærekraft og samfunnsansvar. Hentet fra https://www.vy.no/vygruppen/baerekraft-og-samfunnsansvar