I dette blogginnlegget vil jeg ta for meg fordeler og ulemper med kunstig intelligens. For etter min oppfatning, er det et fenomen som er kommet for å bli. Vil det styrke eller svekke mennesket?

Hva er kunstig intelligens?
Kunstig intelligens, eller AI, er et fagfelt hvor maskiner er i stand til å løse oppgaver uten menneskelig interaksjon (Tidemand, 2020). Med andre ord er maskinen i stand til å «tenke» på egenhand, basert på enten regelbaserte modeller eller maskinlæring.

Til daglig møter vi kunstig intelligens gjennom smarttelefonen vår, hvor den blant annet foreslår raskeste rute til jobb, basert på tidligere registrerte rutiner og bevegelsesmønster. Vi møter også kunstig intelligens når vi skal stille spørsmål til kundebehandler gjennom chatfunksjon og det er chatboten «Heidi» som svarer. Kunstig intelligens er allerede godt integrert i vårt dagligliv, og jeg mener at det er kommet for å bli.

Kunstig intelligens erstatter og skaper arbeidsplasser
Kunstig intelligens bringer med seg både goder og ulemper. Ettersom kundebehandleren hos den lokale banken er erstattet med en chatbot, er tidligere vedkommende erstattet. Kunstig intelligens tar over flere av jobbene som tidligere er gjennomført manuelt av mennesket. Det er en allmenn oppfatning at jobbene kunstig intelligens overtar er de som krever lite akademisk utdanning. Det stemmer ikke nødvendigvis. Kunstig intelligens er blant annet benyttet i legeyrket, hvor maskinen i motsetning til mennesket er i stand til å være spesialist på flere områder. Samtidig som den kunstige intelligensen innhenter kunnskap og lærdom fra flere felt enn mennesket i stand til og av den grunn tilegner pasienter bedre behandling og muligens grunnlag for friskmelding. Dermed overtar den kunstige intelligensen ikke bare de standardiserte jobbene, men også de jobbene en før var overbevist om at bare mennesket kunne utføre. Men samtidig som den kunstige intelligenser overtar jobber, så danner den kanskje noen nye jobber?

(Falck, 2017)

I en rapport fra 2017 utarbeidet av analyseselskapet Gartner fremkommer det blant annet at teknologien, herunder kunstig intelligens, overtar hele 1,8 millioner jobber innen 2020. Derimot, viser rapporten at den kunstige intelligensen trolig har skapt 2,3 millioner jobber innen 2020 (Gartner, 2017). Hvilket er hele fem hundre tusen nye stillinger. Denne rapporten tilsier derfor at selv om kunstig intelligens overtar flere av de tradisjonelle stillingene som hittil er utført av mennesket, som for eksempel i produksjonsbedrifter, tilfører kunstig intelligens nye og andre stillinger.

Bakgrunnen for at mennesket blir erstattet med kunstig intelligens, kan tenkes å være begrunnet i at den i stand til å utklasse mennesket på flere plan. Som for eksempel verdens beste go-spiller Lee Se-dol som ble slått 4-1 av Google utviklede DeepMind (Bugge, 2019). Og nettopp denne utklassingen kan brukes til å gjøre og utføre ting vi mennesker ikke kan eller ikke visste om før maskinene bragte det på banen. Som for eksempel ved medisinske avgjørelser hvor en maskin vil ha bedre grunnlag for å ta livsviktige avgjørelser. Eller kanskje på aksjemarkedet hvor en maskin vil kunne utføre bedre analyser enn mennesket.

Sosiale konsekvenser av kunstig intelligens
Men hvilke sosiale konsekvenser har det at vi tar kunstig intelligens overta rundt 1,8 millioner stillinger? Det kan tenkes at vi vil få en følelse av udugelighet, dersom vi blir erstattet med roboter. Dersom jeg hadde stilt på jobbintervju og funnet ut at jeg konkurrerer med en robot ville jeg nok blitt en smule irritert. For ja, roboter er nok på mange plan både smartere og rikere kunnskapsmessig enn mennesket. Men en robot ville ikke følt på følelsene som mennesker kjenner på. De ville verken kjent på en takknemlighet for å ha akkurat den jobbstillingen, eller følt seg mer tilfreds med hverdagen i nettopp den jobben. Vi mennesker er følsomme, på individuelt nivå, slik at en tilfreds jobbsituasjon vil bidra enormt til økt selvfølelse. Dersom roboter skal overta jobbene som utføres av genuint interesserte slik at de ser seg nødt til å endre yrke til noe de ikke er tilfreds med, vil dette muligens trekke både selvfølelse og glede ned.

Problemet slik jeg ser det, er at prisen som betales av disse menneskene som mister sin drømmejobb ikke veies opp av ansettelse av roboter. I hvert fall ikke følelsesmessig. Men muligens (og forhåpentligvis) økonomisk.

Økonomisk fortrinn ved bruk av kunstig intelligens
Så vil det være økonomisk å benytte roboter framfor menneskelig arbeidskraft? Kunstig intelligens er i stand til å overta standardiserte oppgaver som vil frigi menneskene slik at de er i stand til å foreta verdiskapende arbeid i stedet. Dette alene er nærliggende å anta vil bidra til økonomisk vekst innad i bedriften. Videre vil kunstig intelligens også kunne bidra til mer omfattende analyser, som muligens kan resultere i verdifull kundeinnsikt som igjen kan styrke bedriften. Dette er to områder som danner konkurransefortrinn hos bedrifter, som igjen vil resultere i økonomisk fortrinn.

Alle tjener på samarbeid
For å oppsummere er det nærliggende å konkludere med at bruk av kunstig intelligens framfor eller i kombinasjon med menneskelig arbeidskraft, kan gi fordeler som resulterer i økonomisk vekst. Så selv om den følelsesmessige prisen av å miste jobben betales av mennesket, kan den betales tilbake i form av økonomisk vekst og kanskje et samarbeid mellom robot og mennesket framfor en enten eller løsning. Det er en potensiell løsning hvor begge parter blir tilfreds ved bruk av kunstig intelligens, både bedrift og mennesket. Et samarbeid kan sikte på å benytte begges styrker, slik at en bedrift tar i bruk områdene hvor kunstig intelligens er i stand til å utklasse mennesket. Ved bruk av kunstig intelligens på denne måten vil det styrke mennesket og de sosiale konsekvensene.

Referanseliste:

Bugge, T. N. 2020 28 november. Ser ikke grunnen til å spille om kunstig intelligens er bedre. Tek.no. Hentet fra https://www.tek.no/nyheter/nyhet/i/Op1zzV/ser-ikke-grunnen-til-aa-spille-om-kunstig-intelligens-er-bedre

Falck, J. K. 2017 23 november. Hvordan vil roboter påvirke arbeidsplassen?. Hentet fra https://blogg.greatplacetowork.no/hvordan-vil-roboter-påvirke-arbeidsplassen

Gartner. 2017 13 desember. Gartner Says By 2020, Artificial Intelligence Will Create More Jobs Than It Eliminates. Hentet fra https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2017-12-13-gartner-says-by-2020-artificial-intelligence-will-create-more-jobs-than-it-eliminates

Tidemand, A. 2020 8. januar. Kunstig intelligens. Hentet fra https://snl.no/kunstig_intelligens